Privacyverklaring

EMTEK Ergonomics B.V. (hierna te noemen EMTEK), gevestigd aan Wijzend 62, 1613 KP te Grootebroek in Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Naam: EMTEK Ergonomics B.V.
Adres: Wijzend 62
1613 KP Grootebroek
Telefoon: +31228-520803
E-mail: info@emtek.nl
Website: www.emtek.nl

Functionaris Gegevensbescherming

Roderick Lodewijks is de Functionaris Gegevensbescherming van EMTEK. Hij is te bereiken via +31228-520803, of roderick ‘apenstaartje’ emtek ‘punt’ nl.

Waarom wij persoonsgegevens verwerken

EMTEK verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Welke ‘gewone’ persoonsgegevens wij verwerken

– Voor- en achternaam
– Functienaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bedrijfsgegevens
– IP-adres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt
– Locatiegegevens
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
– Internetbrowser en apparaat type
– Bankrekeningnummer
– Maatvoering en samenstelling van product

Welke bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens wij verwerken

– Gezondheidsgegevens. Hierbij betreft het alleen de naam van lichamelijke beperkingen en klachten.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

We benoemen eerst het doel en daarna de grondslag waarop wij ons baseren:

– Het afhandelen van jouw betaling.
Noodzakelijk voor uitvoering van overeenkomst.
– Je product te maken naar specificatie.
Noodzakelijk voor uitvoering van overeenkomst en met nadrukkelijke toestemming als er gevoelige persoonsgegevens verwerkt worden.
– Om je product te kunnen repareren.
Noodzakelijk voor uitvoering van overeenkomst.
– Om het/de voor jou geproduceerde product/dienst vergoed te krijgen middels het UWV (Nederland), of VDAB (België).
Als je er toestemming voor hebt gegeven, of als het noodzakelijk is voor uitvoering van de overeenkomst.
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder.
Gerechtvaardigd belang: Commercieel belang.
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
Als je er toestemming voor hebt gegeven, of als het noodzakelijk is voor uitvoering van de overeenkomst.
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
Noodzakelijk voor uitvoering van overeenkomst.
– Je goederen en diensten bij je af te leveren.
Noodzakelijk voor uitvoering van overeenkomst.
– EMTEK analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
Gerechtvaardigd belang: Commercieel belang.
– EMTEK verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
Noodzakelijk voor wettelijke verplichting.

Geautomatiseerde besluitvorming

EMTEK neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

EMTEK bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. NAW, bedrijfs- en projectinformatie bewaren wij voor 7 jaar om je snel en deskundig van dienst te kunnen zijn bij nieuwe aankopen, onderhoud en reparaties, én omdat dit fiscaal verplicht is. Telkens als er contact plaatsvindt over jouw dossier gaat dit termijn opnieuw in.

Delen van persoonsgegevens met derden

EMTEK verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. EMTEK blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Wij bespreken jouw gevoelige gegevens niet met derden. Als het nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou delen wij alleen met derden welke gevolgen jouw bijzondere gegevens hebben voor het product of de dienst die wij jou leveren. (bijv. iemand met de ziekte van Parkinson heeft dikwijls te kampen met tremors en daardoor behoefte aan stabiliteit. Wij bespreken met derden dan alleen de behoefte aan stabiliteit en niet de achterliggende reden.)

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

EMTEK gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Google Analytics disclaimer

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse service van Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om zo het gebruik van de website te kunnen analyseren. De door de cookies gegenereerde informatie over jouw gebruik van deze website wordt overgebracht naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. In het geval dat het IP-adres op deze website wordt geanonimiseerd, wordt je IP-adres in de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van het Akkoord over de Europese Economische Ruimte door Google eerst verkort. Alleen in buitengewone gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de Verenigde Staten overgebracht en daar verkort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om te evalueren hoe de website wordt gebruikt, om rapporten over de activiteiten op de website op te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot het gebruik van de website en het internet. De in het kader van Google Analytics door je browser overgebrachte IP-adres wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google. Je kunt het opslaan van cookies voorkomen door in je browser een daarvoor geëigende instelling te kiezen. Wij wijzen je er echter op dat je in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Verder kan je het vastleggen en verwerken van de door de cookies gegenereerde gegevens (inclusief je IP-adres) voorkomen door via de volgende link de zogenaamde “opt-out browser add-on” te downloaden en installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl
Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vind je bij de voorwaarden van Google Analytics of bij het privacy overzicht van Google Analytics.

IP adressen worden gemaskeerd en gegevens worden niet gedeeld

Het cookie van Google Analytics is een ‘first party cookie’, dat wil zeggen dat het cookie officieel eigendom is van EMTEK en niet van Google. Dit cookie wordt niet gebruikt voor advertenties of andere commerciële doeleinden. EMTEK heeft een verwerkersovereenkomst met Google. Daarnaast is Google Analytics zo ingesteld dat IP-adressen anoniem zijn gemaakt, zodat gegevens nooit naar u of uw IP adres te herleiden zijn. Verder wordt vanuit het Analytics account van EMTEK geen informatie gedeeld met Google of andere partijen. Daarmee is het Analytics cookie van EMTEK een niet-privacy gevoelig first-party cookie dat nodig is om de kwaliteit en veiligheid van EMTEK.nl te kunnen waarborgen. Het Analytics cookie blijft 6 maanden geldig.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door EMTEK en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info ‘apenstaartje’ emtek ‘punt’ nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, sowieso binnen vier weken, op jouw verzoek.

EMTEK wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

EMTEK neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als jij het idee hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn, neem dan contact op met onze Functionaris Gegevensbescherming. Ook tips om de beveiliging te verbeteren zijn van harte welkom. Als klein familiebedrijf nemen wij graag onze verantwoordelijkheid om gegevens zo optimaal mogelijk te beschermen.

Hoe wij ons beleid mbt persoonsgegevens verbeteren

Vanuit het besef dat er altijd ruimte voor verbetering is houdt EMTEK elk half jaar een vergadering om de beveiliging van jouw gegevens te verbeteren. Tijdens deze vergadering monitoren wij de voortgang op gemaakte afspraken en maken wij vervolgafspraken over de beveiliging van persoonsgegevens. Als je deze afspraken wenst in te zien, neem dan contact op met onze Functionaris Gegevensbescherming.